Spotkanie dla organizacji pozarządowych działajacych na terenie miasta Wałcz

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska w dniu 18 września br. o godz. 15.30( Urząd Miasta Wałcz- s.109)   zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych ( w tym kluby sportowe ) działające na rzecz mieszkańców miasta Wałcz na spotkanie dot. przygotowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, w tym ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w roku przyszłym oraz określenia środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.
Podczas spotkania omówione zostaną także aktualne możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz przedstawiona zostanie koncepcja wdrożenia i wydatkowania środków finansowych z tzw. funduszu alkoholowego na realizację zadań publicznych zgodnie z nowa koncepcja projektową.

Ze względu na ważność omawianego tematu serdecznie zapraszamy na spotkanie.

"Praktyczne warsztaty z przedsiębiorczości budujące postawę aktywnego przedsiębiorcy”- zapraszamy na kolejne dwudniowe szkolenie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn „ Praktyczne warsztaty z przedsiębiorczości budujące postawę aktywnego przedsiębiorcy”, które odbędą się w dniach 27-28 września 2014  w Drawsku Pomorskim  w hotelu „ Abrava” ul. Piłsudskiego 15-19.
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą bądź odpłatną ( spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, CIS, KIS) z terenu powiatu wałeckiego, drawskiego, szczecineckiego, łobeskiego i świdwińskiego.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane samorozwojem w obszarze przedsiębiorczości i kreatywności , dzięki czemu skorzysta PES, na rzecz którego osoba  uczestnicząca we szkoleniu działa.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedze m.in.  z zakresu sposobu przepływu pieniędzy w systemie planowania operacji gospodarczych, umiejętności generowania dochodu, oraz określą własny harmonogram działań .


Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Regulamin rekrutacji
Program szkolenia
 
Formularze zgłoszeniowe z dopiskiem w temacie e-maila: ,, Warsztaty z przedsiębiorczości” należy przesłać  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    do dnia 22 września   2014 roku do godziny 17.00 lub dostarczyć osobiście do siedziby  OWES Wałcz przy ul. Nowomiejskiej 4  – kontakt: Anna Kałamarz, tel. 530 909 892.
Ilość miejsc  na  szkolenie  jest ograniczona.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe, transport oraz catering.

Szkolenie  organizowane  jest w ramach projektu „OWES WAŁCZ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki

Celem ES Funduszu jest dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 50% lub 25% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 1,5% i 0,75% w skali roku), bez żadnych prowizji czy opłat dodatkowych.

Pożyczki z ES Funduszu przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą podmiotu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

    organizacje pozarządowe
    spółdzielnie socjalne
    spółdzielnie pracy,
    spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
    kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Podmioty, które chcą ubiegać się o pożyczkę muszą:

-prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
-zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej (w przeliczeniu na pełne etaty), osiągać roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln euro
-nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
-przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów odpowiadającym obszarem funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej:

    Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50 zł
    Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł
    Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł
    Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł
    Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r.

Szczegółowe informacje: http://tise.pl/target/ngopes/?area=cala-polska

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT