Zapraszamy na porady prawne

Wszystkich chętnych przedstawicieli PES zapraszamy w poniedziałek na porady prawne. Nasz radca będzie pełnił dyżur w godzinach 10:00-15:00  w siedzibie OWES Wałcz przy ul. Nowomiejskiej 4.
Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe - usługi marketingowe dla PES

W związku z reali­za­cją przez Gminę Miejską Wałcz w part­ner­stwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska” i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu pro­jektu part­ner­skiego pn.: „OWES Wałcz” finan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Prio­ry­tetu VII Pro­mo­cja inte­gra­cji spo­łecz­nej Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki, ogła­szamy postę­po­wa­nie w for­mie zapy­ta­nia ofer­to­wego na wybór Wykonawcy usług marketingowych dla uczestników projektu „OWES Wałcz”.  Zapra­szamy do skła­da­nia ofert.

 

Zapytanie ofertowe- kliknij, aby pobrać.

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT